Permohonan Berhenti Keanggotaan


MENARIK DIRI

Anggota boleh menarik diri daripada KPATB ini dengan memberi notis bertulis 12 bulan terlebih dahulu kepada Lembaga. Atas sebab yang munasabah.

 

Syarat – syarat permohonan

  • Tidak mempunyai sebarang baki pinjaman yang tertunggak
  • Tidak menjamin mana-mana anggota dalam KPATB

Dokumen – dokumen sokongan

  • Salinan MyTentera / Kad Pengenalan

Semua caruman yuran dan syer hendaklah dikembalikan dalam tempoh 12 bulan dari tarikh berhenti dan penarikan diri yang diluluskan oleh Lembaga selepas penyelesaian wang anggota dibuat di bawah Undang-undang kecil.

 

NOTA : Sila Cetak Borang Permohonan Keanggotaan. Borang Yang Lengkap diisi hendaklah dihantar kepada Koperasi Perumahan Angkatan Tentera Berhad.

 

 

Comments are closed.